Regulamin

banner

REGULAMIN

świadczenia usług w Klubie Lady Fitness

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 02 listopada 2015 r., jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki klientów Klubu, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Klubu. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w Klubie jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.

Klub LadyFitness jest komercyjnym klubem sportowo–rekreacyjnym, oferującym zajęcia na sali fitness i sali maszyn aerobowych, wyłącznie dla Pań, z profesjonalną opieką i salą zabaw dla dzieci powyżej 6-go miesiąca życia.

Warunki uczestnictwa w zajęciach:

 1. Prawo do korzystania z usług mają osoby pełnoletnie oraz dzieci powyżej 16 roku życia, które wykupiły jednorazową usługę lub karnet (opłata wg cennika) oraz dzieci małoletnie wyłącznie pod opieką rodzica.
 2. Uczestnictwo w zajęciach dzieci poniżej 16 roku życia wymaga obecności prawnego opiekuna (lub złożenia przez opiekuna pisemnej zgody w recepcji Klubu).
 3. Osoby, które wykupią karnet otrzymają Kartę Klienta, upoważniającą do korzystania z opłaconych usług Klubu.
 4. Wszelkich płatności należy dokonywać w recepcji Klubu przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Klienci Klubu są zobowiązani do okazywania swojej karty za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu.
 6. Za wydanie Karty Klienta Klub nie pobiera opłat. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony w recepcji Klubu. Koszt wydania nowego karty wynosi 15 zł.
 7. Karta Klienta jest kartą imienną i jest ważna wyłącznie z okazanym dowodem tożsamości.
 8. Dopuszcza się możliwość udostępnienia Karty Klienta osobie trzeciej (w terminie ważności karnetu), po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tego faktu przez właściciela Karty. Nie dotyczy to karnetów OPEN.
 9. Każdy karnet ma określoną datę ważności (1, 3 lub 6 miesięcy).
 10. Za niewykorzystanie karnetu nie przysługuje zwrot gotówki.
 11. W ramach Karty Klienta przysługują rabaty wyszczególnione w cenniku, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 12. Promocje i zniżki nie sumują się.
 13. Klient przed rozpoczęciem treningów ma obowiązek zasięgnąć porady lekarskiej.
 14. Ćwiczący powinien poinformować instruktora, o wszelkich chorobach i dolegliwościach przed rozpoczęciem zajęć.
 15. Klienci korzystają z wszystkich usług na własną odpowiedzialność i ryzyko. Klub i instruktor, nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na obiekcie.
 16. Wstęp na salę fitness możliwy jest wyłącznie w stroju sportowym i obuwiu zmiennym.
 17. Sprzęt sportowy i przybory gimnastyczne należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 18. W razie zauważenia przez klienta awarii technicznej lub uszkodzenia sprzętu, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie pracownika recepcji.
 19. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku gdy, liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 3 osoby.
 20. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja zajęć fitness jak i poinformowanie pracownika Klub o odwołaniu rezerwacji. Odwołać zajęcia należy co najmniej 1 godziny przed zajęciami.
 21. W przypadku gdy limit dostępnych miejsc na dane zajęcia został wyczerpany dokonuje się wpisania na listę rezerwową.
 22. Rezerwacja zajęć fitness będzie anulowana wraz z rozpoczęciem zajęć. Osoby, które nie dokonały rezerwacji miejsc będą wpuszczane na zajęcia według kolejności przyjścia oraz w miarę wolnych miejsc na zajęciach.
 23. Liczba osób na ćwiczeniach jest ograniczona (maksymalnie 20 osób) i osoby
 24. Klienci Klubu są zobowiązani do zachowania spokoju, ładu i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym członkom Klubu możliwości korzystania z usług Klubu.
 25. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu.
 26. Za wszelkie szkody powstałe na terenie obiektów Klubu z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.
 27. Klub i instruktor nie odpowiada za rzeczy osobiste i przedmioty pozostawione w szatni oraz na terenie Klubu.
 28. Rzeczy osobiste należy przechowywać w szafkach.
 29. Klucze do szafek znajdują się w recepcji Klubu i są wydawane po otrzymaniu Karty Klienta.
 30. Szafki są przeznaczone do użytku jednorazowego i za każdym razem należy je zwolnić.
 31. Przedmioty znalezione będą przechowywane w recepcji Klubu przez 7 dni.
 32. Klub rezerwuje sobie prawo do odmówienia wstępu klientowi bez podania przyczyny.
 33. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 34. Osoby nietrzeźwe i zachowujące się w sposób niekulturalny zostaną wyproszone z Klubu.
 35. Zwierzętom wstęp wzbroniony.
 36. Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku za wyjątkiem Świąt, w godzinach od 9.30 do 21.00.
 37. Klub zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia w okresie tzw. długich weekendów, a także z innych przyczyn losowych. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym Klientów Klubu poprzez zamieszczenie stosownych informacji w recepcji i na stronie internetowej klubu.
 38. Zasady korzystania z sali zabaw dla dzieci określa odrębny regulamin firmy NannyBell, który dostępny jest w pomieszczeniu, w którym świadczona jest usługa.
 39. Zakup karnetu przez klienta jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu świadczenia usług w Klubie LadyFitness.
 40. Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie jego treści w Recepcji Klubu. Klienci Klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do nich.
 41. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin sali zabaw dla dzieci

1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 miesiąca życia.
2. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci rodziców/opiekunów biorących udział w zajęciach klubu LadyFITNESS.
3. Dzieci przebywające w sali zabaw pozostają pod opieką wykwalifikowanych Niań Nanny Bell Lublin.
4. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest powiadomić Nianie o chorobach lub zachowaniach dziecka, mogących mieć wpływ na jego zdrowie i bezpieczeństwo, jak również na inne dzieci przebywające w pokoju zabaw.
5. Dziecko wchodzi na teren sali zabaw bez butów i okrycia wierzchniego.
6. Dziecko może być odebrane z sali zabaw przez osobę, która je tam pozostawiła.
7. Do sali zabaw nie są przyjmowane dzieci, które w ocenie pracowników Nanny Bell Lublin mogą stanowić zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa innych uczestników zabaw (np. dzieci chore, zakatarzone itp.).
8. Regulamin obowiązuje od dnia 9 listopada 2015 roku.